www.one-news.gr
αρχείο λήψης 2024 04 01t143211.876

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2024

Κοινοποίηση

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς η Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής στη μονοήμερη παραδοσιακή εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς,  που θα διεξαχθεί την  Τετάρτη 8 Μαίου  2024, να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του νέου Δημαρχείου της Πάτρας (Μαιζώνος 19, πρώην Αρσάκειο)  και να καταθέσουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα, από την Πέμπτη  25 Απριλίου 2024 έως και την Τετάρτη  1  Μαΐου 2024.

Χωροθέτηση θέσεων και αριθμός αδειών

Ο χώρος διεξαγωγής και ο αριθμός αδειών της εμποροπανήγυρης ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣΟι βασικές εκδηλώσεις διεξάγονται επί της Πλατείας Υψηλών Αλωνίων και συγκεκριμένα, επί του οδοστρώματος της Αθανασίου Διάκου, αριθμός αδειών 40. Παράλληλες εκδηλώσεις διεξάγονται επί της Πλατείας Ομονοίας με μέγιστο αριθμό αδειών 10, και επί της Πλατείας Μαρούδα με μέγιστο επίσης αριθμό αδειών 1060

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη είναι:

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ Άνθη, φυτά (αποκλειστικά από ανθοπώλες), είδη δώρων, γλυκίσματα, ξηροί καρποί, καλαμπόκια (κάτοχοι αδειών φορητών εγκαταστάσεων έψησης), ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού)

Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Ε.Π.Υ.).

Γενικά, τα εμπορεύματα τα οποία θα μπορούν να πωλούνται στο χώρο της εμποροπανήγυρης, είναι αυτά που κατά συνήθεια πωλούνται στις ανοικτές εμποροπανηγύρεις και σύμφωνα με τις διατάξεις, της παρ.13δ του άρθρου 66 και παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021 και της υπ’αριθ.18982/22-02-2022 (Φ.Ε.Κ. 925 Τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α. Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους

επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου».

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με έγκριση συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Διαδικασία χορήγησης αδειών

Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται από το Δήμο Πατρέων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίνονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο. Ειδικά για τις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς και σε ποσοστό 70%, οι άδειες θα δίνονται σε επαγγελματίες ανθοπώλες σε συνεργασία με το Σύλλογο Ανθοπωλών.
2Σε ποσοστό 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πωλητές λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.
3Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα παραδοσιακών εμποροπανηγύρεων.
4Αδειούχοι του άρθρου 45 (άρθρο 38, παρ.4) Μπορεί να καθοριστεί υπερβάλλον αριθμός θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
5Μπορεί να καθοριστεί υπερβάλλον αριθμός θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.(εδάφιο 4 παρ.3 του άρθρου 38)
6Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (2) και (3) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (1).

Στις εμποροπανηγύρεις συμμετέχουν, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, που εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

Για την υποβολή συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο):

  • Αίτηση, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου (Μαιζώνος 19 –ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ -) και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.e-patras.gr
  • Αντίγραφο αδείας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017
  • Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

Αιτήσεις και δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε από τους ενδιαφερόμενους , είτε  με εξουσιοδότηση τους,  από το Σύλλογο  Ανθοπωλών. Ισχύει το ίδιο και για την παραλαβή της  άδειας συμμετοχής.

Στην περίπτωση εκπροσώπησης (υποβολή αίτησης, διαδικασία κλήρωσης, παραλαβή άδειας) του ενδιαφερόμενου από άλλο φυσικό πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση που θα έχει τη γνήσια υπογραφή και σφραγίδα από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια υπηρεσία, ή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  Gov.gr      

Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα αναγράφεται το είδος των προς πώληση εμπορευμάτων καθώς επίσης και τα μέτρα του πάγκου.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Επίσης, ενδιαφερόμενος που καταθέτει ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπός του παραπάνω από μία αίτηση συμμετοχής αποκλείεται αυτόματα από την κλήρωση. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αίτησης/θέσης. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων στις καταληκτικές ημερομηνίες είναι μικρότερος των θέσεων, η υπηρεσία δύναται να παρατείνει την ημερομηνία υποβολής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσοστά, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Η καταβολή των τελών γίνεται μετρητοίς στο Δημοτικό Ταμείο.

Οι δικαιούχοι άδειας υποχρεούνται, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την επομένη της τελικής επιλογής, στην καταβολή των αναλογούντων τελών.

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην έγκριση της συμμετοχής του.

Η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Προδιαγραφές θέσεων

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων – προϊόντων, θα γίνονται σε πάγκους κατάλληλα διαμορφωμένους, διαστάσεων 2 έως 4 μέτρων (μήκος) χ έως 2 μέτρων (πλάτος), στις θέσεις που έχουν καθοριστεί.

Οι εγκαταστάσεις αυτές θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των ίδιων των συμμετεχόντων εμπόρων μια ημέρα πριν την έναρξη και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους, μία ημέρα μετά το πέρας της εκδήλωσης, υπό την επίβλεψη του Δήμου.

Οι εγκαταστάσεις θα ηλεκτροδοτούνται με ευθύνη του εκάστοτε πωλητή

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου Χώρου

Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια/θέση έχει ως εξής:

ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΥΓΗΡΗΣΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ/Χ      ΑΝΑ ΘΕΣΗ (σε ευρώ)
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ40

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στη Λάρισα Αντιδήμαρχοι της Φουενλαμπράδα για το πρόγραμμα SHARE – Συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκο

diktio omada

Πετυχημένη η βιωματική εκπαιδευτική δράση για μαθητές Δημοτικών Σχολείων “Κατασκευάζοντας έναν πρόσωπο”

diktio diktio

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΤΙΣ 25/04/2024           

diktio omada